ยื่นหนังสือค้านซุปเปอร์บอร์ดสาธารณสุขสัดส่วนไม่เป็นธรรม

ตัวแทนคณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน และ กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ นำโดย นายอภิวัฒน์ กวางแก้ว เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล วันนี้

เพื่อขอให้ถอนร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ ซุปเปอร์บอร์ด เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี เพราะไม่ได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และไม่ได้ศึกษาผลกระทบต่อระบบสุขภาพอย่างรอบด้าน เห็นได้จากโครงสร้างของซุปเปอร์บอร์ดที่มีกรรมการ 44 คน แต่เป็นสัดส่วนภาคประชาชน เพียง 3 คน แสดงให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรม กลับกลายเป็นซุปเปอร์บอร์ดของข้าราชการ

ทั้งนี้ เครือข่ายเสนอให้ใช้โครงสร้างคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่มีองค์ประกอบของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน แยกหน่วยบริการทั้งหมดออกจากกระทรวงสาธารณสุข ให้มีการบริหารจัดการภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน เห็นด้วยกับการกระจายอำนาจ แต่ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอการกระจายอำนาจ โดยการตั้งเขตสุขภาพขึ้นมาใหม่ ที่มีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธาน เนื่องจากปัจจุบันมีการกระจายอำนาจที่ชัดเจนตามที่กฎหมายกำหนด และมีเขตสุขภาพภาคประชาชน ทำหน้าที่กลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในระดับพื้นที่ .- สำนักข่าวไทย