ย้ำเตือนต่างด้าวกลุ่มลงทะเบียนออนไลน์เดดไลน์30มิ.ย.นี้

กระทรวงแรงงาน ย้ำ เตือนต่างด้าวกลุ่มลงทะเบียนออนไลน์ เร่งจัดทำทะเบียนให้จบใน 30 มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีที่แรงงานต่างด้าวไม่สามารถลงทะเบียนดำเนินการที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จได้ทันเวลา ว่า ที่ผ่านมากระทรวงฯ มีมาตรการเพื่อให้ดำเนินการในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา โดยวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ เป็น 3 ระยะคือ ระยะแรก กำหนดให้แรงงานนำใบเสร็จรับเงินค่าตรวจสุขภาพและค่าประกันสุขภาพเป็นหลักฐานแทนใบรับรองแพทย์ เมื่อผลตรวจออกมาแล้วให้ใช้ใบรับรองแพทย์ ระยะที่ 2 ลดขั้นตอนโดยให้แรงงานตีวีซ่าและขออนุญาตทำงานก่อน แล้วจึงนัดไปจัดทำใบอนุญาตทำงาน (บัตรสีชมพู) ในภายหลัง รวมทั้งเพิ่มเวลาการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงในจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก ระยะที่ 3 เพิ่มช่องทางรับลงทะเบียนกลุ่มที่ยังตกค้างไม่สามารถดำเนินการภายในศูนย์ฯ ได้ทันกำหนดทางเว็บไซต์ www.doe.go.th หรือทางเอกสารที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาค

นอกจากนี้ ยังออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปยังสถานประกอบการเพื่อรับลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 31 มี.ค. แล้วจึงมาจัดทำทะเบียนภายหลัง โดยกระทรวงแรงงานจะส่ง SMS กำหนดวัน เวลานัดหมายไปให้นายจ้างเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่างๆให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ ผลสรุปว่ามีแรงงานต่างด้าวมาดำเนินการทั้งหมด 1,320,035 คน คิดเป็นร้อยละ 96 โดยเป็นการลงทะเบียนทางออนไลน์ 190,056 คน ส่วนผู้ไม่มาดำเนินการมี 59,217 คน คิดเป็นร้อยละ 4 ซึ่งกลุ่มที่ไม่ได้ลงทะเบียนนั้นไม่สามารถอยู่ต่อหรือทำงานในไทยต่อได้ ถ้าอยากทำก็ต้องกลับประเทศแล้วเขามาผ่านระบบเอ็มโอยู ซึ่งเป็นการเข้ามาแบบถูกกฎหมายและทำให้ได้รับสิทธิเหมือนแรงงานไทย ซึ่งกระทรวงประสานไปยังประเทศต้นทางแล้วเพื่อรองรับตามความต้องการของสถานประกอบการแล้ว  

ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้มีการอำนวยความสะดวกในการนำเข้าแรงงานผ่านระบบเอ็มโอยู โดยปรับลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่ายให้มีความเหมาะสม เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด คุ้มค่า ซึ่งสามารถดำเนินการได้ 2 กรณีคือ 1. นายจ้างเป็นผู้ดำเนินการเอง 2. นายจ้างมอบอำนาจให้ ผู้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศดำเนินการ โดยนายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานแต่ยังไม่มีแรงงานต่างด้าว สามารถดำเนินการได้โดยยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในเขตพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่